برگزاری جلسه سالیانه بررسی عملکرد مدیران

این جلسه هرساله با حضور کلیه مدیران آکو صنعت برگزار میشود.

 

فرم جستجو