جلسات توسعه صادرات، با شرکت های داروسازی کشور ارمنستان

جلسات توسعه صادرات با چهار شرکت بزرگ داروسازی طی چند روزمتوالی در کشور ارمنستان برگزار شد که نتیجه آن همکاری با این شرکت ها میباشد.

چشم انداز آکوصنعت صادرات به دیگر کشورها میباشد.

فرم جستجو